Jarmark w Pałacu Gorzanów – Zapraszamy !

Zapraszamy na weekend dla dzieci do Pałacu Gorzanów!
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJE

1 czerwiec:
– 11.00 – 17.00 Jarmark żywności ekologicznej, cukierniczej, przetworowej i hand made
– 11.00 – 17.00 w całym pałacu będzie można spotkać kukły duże i małe z różnych spektakli teatralnych. Będą towarzyszyć nam podczas oprowadzania.
– 12.00 – 12.50 w tych godzinach będziemy wykonywać tatuaże z henny oraz będziemy malować twarze
– 13.00 – 14.30 wykonywanie teatrzyków pudełkowych,
– 14.30 – 15.30 w tych godzinach będziemy wykonywać tatuaże z henny oraz będziemy malować twarze
– 15.30 – 16.00 Spotkanie z bajarzem Leszkiem Brąglem, opowieści wszelakie o okolicy 16.00 – 16.30 ilustrowanie opowieści, 16.30 – 17.00 dalszy ciąg dalszy opowieści
– 17.00 koncert instrumentalistów ze Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJE

2 czerwiec
– 11.00 – 12.00 Spotkanie dla dzieci ,,Deser u księżniczki” wraz z wykonywaniem koralików, herbów, tańce wszelakie oraz rycerska gra
– 12.30 – 14.00 Spotkanie dla dzieci ,,Afrykańska komnata” czyli wizyta u szamanki z dalekiego kraju która nauczy nas gry na bębnach oraz różnych perkusjonaliach. Będziemy wykonywać elementy strojów, oraz instrumentów z surowców wtórnych.
– 11.00 – 17.00 w całym pałacu będzie można spotkać kukły duże i małe z różnych spektakli teatralnych. Będą towarzyszyć nam podczas oprowadzania.
– 14.00 – 15.30 – warsztaty plastyczne czyli ,,żądanice lalka która spełnia marzenia” warsztaty polegać będą na wykonywaniu lalek spełniających marzenia z materiałów wszelakich, nie używamy podczas tego iigieł a jedynie włóczek, ciekawe, kreatywne spotkanie na które zapraszamy dzieci
16.00 – 16.30 spotkanie z bajarzem Leszkiem Brąglem, opowieści ewszelakie z okolicy 16.30 – 17.00 ilustrowanie opowieści, 17.00 – 17.30 dalszy ciąg opowieści
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJE

Podczas całego weekendu będziemy serwować smakołyki dla dużych i małych. Szczegóły już wkrótce.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby gościny noclegowej prosimy o kontakt pod numerem 601 810 684

Wystawa: „Między Śląskiem i Czechami – renesansowe zabytki wiejskie

Wystawa odbywa się we współpracy z Katedrą Humanistyczną Wydziału Konserwacji
Uniwersytetu w Pardubicach. Wystawa przygotowana przez Instytut Kultury Ludowej
w Litomyślu i Fundację Pałac Gorzanów. Działanie było zrealizowane dzięki polsko
– czeskiemu projektowi „Między Śląskiem a Czechami – renesansowe zabytki
wiejskie”, współfinansowanego ze środków europejskich funduszu EFRR oraz za
pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis. Podczas trwania
mobilnej wystawy są dostępne ulotki i materiały informacyjne na temat
renesansowych zabytków wiejskich.
Treść projektu to przede wszystkim opracowanie profesjonalnych koncepcyjnych
materiałów i badań dotyczących historycznych drewnianych domów z początku XVII
wieku w czeskiej miejscowości Čysta i groty pałacowej (pawilon ogrodowy)
renesansowego Pałacu w Gorzanowie.
Celem opracowania badań jest przede wszystkim uzyskiwanie nowych informacji o
obiektach docelowych i opracowanie materiałów koncepcyjnych, które będą podstawą
późniejszej odbudowy i renowacji tych zabytków. Kolejnym celem projektu jest
promocja renesansowych zabytków wiejskich na trasie turystycznejmiędzy
Litomyšlem a Gorzanowem. Działania te powinny doprowadzić wśród turystów do
wzrostu zainteresowania wyjątkowymi, aczkolwiek ogólnie nieznanymi obszarami
renesansowej wiejskiej architektury w polsko-czeskim pograniczu. Wraz ze
wzrostem zainteresowania wśród turystów oraz na płaszczyźnie publicznej tym
regionem oczekujemy poprawy stanu tych zabytków w ciągu kilku najbliższych lat.
Ten cel zostanie osiągnięty poprzez wystawę objazdową (z Litomyšla do Gorzanowa
– renesansowe zabytki wiejskie między Czechami a Ziemią Kłodzką), a także za
pośrednictwem ulotek informacyjnych (Szlak renesansowych zabytków na trasie od
Litomyšla do południowej części Ziemi Kłodzkiej), dystrybuowanych w centrach
informacji turystycznej po czeskiej i polskiej stronie granicy.
Z artykułu „Wydział Konserwacji Zabytków otwiera nową wystawę, która przybliży
nam renesansowe zabytki na pograniczu Czech, Moravy Polski”
Impulsem do stworzenia wystawy była potrzeba ochrony dwóch unikatowych
renesansowych zabytków: jeden z najstarszych drewnianych domów, który zbudowano
w miejscowości Čista koło Litomyšla w 1617 roku, oraz rozległej, ale niestety
bardzo zdewastowanej, dawnej siedzibie hrabiowskej w Gorzanowie, na Ziemi
Kłodzkiej. W obu przypadkach mówimy o zabytkowej renesansowej architekturze na
pograniczu Ziemi Kłodzkiej, Moravy i Czech, w drugiej połowie XVI wieku i na
początku XVII wieku. Na wystawie, oprócz wyżej opisanych zabytków, goście
odkryją kolejne zabytki, które mają ogromne znaczenie w aspekcie historycznym,
architektonicznym i kulturowym, w dodatku nie tylko na poziomie lokalnym.

Zapytanie ofertowe Na wykonanie wyceny prac konserwatorskich

Zapytanie ofertowe – Gorzanów, dnia 24.08.2017 r

 

Na wykonanie wyceny prac konserwatorskich dla zadania                      pt. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury – przebudowa

 1. Nazwa Zamawiającego:

Fundacją Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów

Telefon 601810684; Fax 717181072; E-mail mrhaig@op.pl; Adres WWW http://www.palacgorzanow.pl; NIP 8811489016; REGON 021953867;

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej wycenie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury – przebudowa.

Wycena ma na celu uniknięcie przeszacowania wydatków związanych                                      z zabezpieczeniem i konserwacją zabytkowych elementów wnętrz skrzydła teatralnego.

 1. Termin realizacji zamówienia:
 • Do dnia 27.11.2017 r.
 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych                   z realizacją zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,                                             tj. z dokładnością do groszy) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

 

Cena ta (cena brutto) będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Miejsce realizacji Zamówienia:
 2. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
 3. Kryteria oceny ofert:
 • cena
 1. Opis kryteriów oceny ofert:

W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik, tj. dla przedmiotowego postępowania cena, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

An = (n/b) x 100

gdzie:

An – ilość punktów przyznana za kryterium An;

n – wartość oferty z najmniejszą wartością;

b – wartość oferty badanej.

 

 1. wymagania w stosunku do Wykonawców:

Nie dotyczy

 1. wzór umowy:
 • wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 1. sposób składania ofert:
 • pisemnie

Sposób przygotowania oferty pisemnej:

 

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.

Wzór formularza oferty stanowi dodatek nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę oferty o treści zgodnej z dodatkiem nr 1.

Złożenie przez wykonawcę oferty o treści niezgodnej z dodatkiem nr 1, skutkować może  ODRZUCENIEM OFERTY.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2017 (dd/mm/rrrr)

godzina 10/00 (gg/mm)

Miejsce składania ofert pisemnych: Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów

 1. Sposób zawiadomienia o wyborze oferty:
 • pisemnie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pt. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo –
parkowego w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury
– przebudowa
1. Nazwa Zamawiającego:
Fundacją Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
Telefon 601810684; Fax 717181072; E-mail mrhaig@op.pl; Adres WWW
http://www.palacgorzanow.pl; NIP 8811489016; REGON 021953867;
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo – parkowego
w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury – przebudowa
W tym:
– projekt budowlany architektoniczny,
– projekt budowlany konstrukcyjny wraz z ekspertyzą techniczną,
– projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych,
– projekt budowlany instalacji wodnych wewnętrznych,
– projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
– projekt budowlany instalacji grzewczych w części mieszkalnej.
3. Termin realizacji zamówienia:
• Do dnia 30.11.2015 r.
4. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena musi być
wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
tj. z dokładnością do groszy) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena ta (cena brutto) będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
5. Miejsce realizacji Zamówienia:
ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
6. Kryteria oceny ofert:
• cena
7. Opis kryteriów oceny ofert:
W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik, tj. dla przedmiotowego postępowania cena, zostanie zastosowany
następujący wzór arytmetyczny:
An = (n/b) x 100
gdzie:
An – ilość punktów przyznana za kryterium An;
n – wartość oferty z najmniejszą wartością;
b – wartość oferty badanej.
7. wymagania w stosunku do Wykonawców:
• nie określa się.
8. wzór umowy:
• nie określa się.
9. sposób składania ofert:
• pisemnie
Sposób przygotowania oferty pisemnej:
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
Wzór formularza oferty stanowi dodatek nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający
żąda złożenia przez wykonawcę oferty o treści zgodnej z dodatkiem nr 1.
Złożenie przez wykonawcę oferty o treści niezgodnej z dodatkiem nr 1, skutkować
może ODRZUCENIEM OFERTY.
10. Miejsce i termin składania ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2015 (dd/mm/rrrr)
godzina 10/00 (gg/mm)
Miejsce składania ofert pisemnych: Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521
Gorzanów
11. Sposób zawiadomienia o wyborze oferty:
• pisemnie