To był dla nas najtrudniejszy rok od 2012 roku , kiedy to rozpoczęliśmy prace ratunkowe w Gorzanowie. Po raz pierwszy nie dostaliśmy wsparcia z Ministerstwa Kultury. Mamy nadzję że to nie nowy tręd, ale drobna wpadka .Tak jak u naszych przyjaciół w zamku Sarny , ocena merytoryczna  była bez zarzuta , ale strategicznie okazało się, że nasze Pałace nic nie warte. Może nowy rok będzie  pomyślniejszy ? .

Urząd Marszałkowski i Gmina Bystrzyca Kłodzka wsparły nas łącznie kwotą 20 i 15 tys zł na rekonstrukcje pałacowych okien / a mamy ich ponad 400 szt /. Na imprezy artystyczne otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego łącznie 12 tys zł . Wydarzenia artystyczne były naprawdę na dobrym poziomie.

Nieoczekiwanie miłą niespodzianką, jest to, że  do skrzyneczki ze zbiórki publicznej i darowizn od naszych cudownych sympatyków wpłynęlo blisko 80 tys. zł. To było bardzo mocne wsparcie.  Dokładne rozliczenie finansowe podamy w styczniu.

Dotacja z Funduszy Unijnych była najpiękniejszą wiadomością mijającego roku.

Ale oczekiwanie na podpisanie umowy i rozpoczęcie prac ,kosztowało nas  wiele siwych włosów.

Z zaplanowanych dwóch lat na remont teatru i skrzydła zachodniego pozostało nam  efektywnie osiem miesięcy.    Jeżeli nam się uda/ a na pewno się uda !/,  to we wrześniu zapraszamy wszystkich sympatyków do Gorzanowskiego  Teatru na premierę.

Wstrzymywaliśmy konie przez pół roku z nadzieją , że to już za chwilkę .W tym czasie zajęślimy się budynkiem bramnym. Naprawiliśmy dach i uruchomiliśmy  nowe pokoje . Mamy też nowe powierzchnie wystawowe i koncertowe.

Umowy podpisane , zaliczka  w drodze. Ruszamy !

Nowy rok powinien być wspaniały, ale boimy się wszystkiego . Czy damy radę z terminem ukończenia prac ,jakie będą efekty  działań konserwatorskich. Skąd pracownicy i czy wykonawca da radę, a ceny materiałów nie poszybują zbyt mocno w górę. Czy damy radę pilnować dokumentów i trudnych zasad narzuconych przez Fundusze Unijne .

Cóż - nie ma pieniędzy -problem. Są pieniądze też problem.

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim za wsparcie w trudnych chwilach i wiarę w to, że się uda .  Prosimy o to samo w 2018 roku.

Fundacja Pałac Gorzanów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej grotty - pawilonu pałacowego w pałacu w Gorzanowie na potrzeby polsko - czeskiego projektu „Między Śląskiem i Czechami - renesansowe zabytki wiejskie / Mezi Slezskem a Čechami - renesanční památky na venkově”,  nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000950, realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Pałac Gorzanów

ul. Podzamcze 8 , 57-521 Gorzanów

NIP: 881 148 90 16, REGON: 021953867

reprezentowany przez prezesa Marka Haisiga

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 II. OPIS I WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

  1. Dokumentacja budowlano – techniczna  obiektu  groty w pałacu w Gorzanowie; orientacja obiektu i fotogrametryczna techniczna dokumentacja groty zamkowej w Gorzanowie; geodezyjne i ręczne pomiary budowli, fotogrametryczna dokumentacja eksterieru, wnętrza i sklepienia  groty, opracowanie dokumentacji technicznej (rzut prosty, rzut boczny, cięcia, szczegóły dekoracji sztukatorskiej); ok. 15 technicznych wykresów służących jako podstawa do prowadzenia dalszych badań /
  2. Zamawiający przewiduje płatności na podstawie faktur wystawianych na poszczególne przedmioty zamówienia, po ich wykonaniu, dostarczeniu do Zamawiającego i ich odbiorze bez zastrzeżeń.
  3. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Ponadto powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

Oferta powinna zawierać:

- opis proponowanego sposobu wykonania potwierdzający spełnienie wymaganych warunków technicznych,

- cenę całkowitą netto i brutto w walucie PLN za całe zamówienie wraz ze specyfikacją dla poszczególnych elementów składowych zamówienia,

- termin i sposób płatności

- oświadczenie, że cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pozostaje do uzgodnienia między Zamawiającym a Wykonawcą, na podstawie wspólnych ustaleń między partnerami projektu: Intitutem lidového kulturného dědictvi v Litomyšlu oraz Fundacją Pałac Gorzanów.

 

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub poczty tradycyjnej bądź osobiście na adres: ul. Podzamcze 8 , 57-521 Gorzanów. W przypadku poczty elektronicznej prosimy dołączyć skan podpisanej oferty w formie załącznika. Na kopercie lub w tytule maila prosimy napisać: „Dotyczy zapytania ofertowego 1/2017”

Prosimy o podanie ceny brutto uwzględniającej wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierającej wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia.

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

 

Ewa Żurakowska (manager projektu)

tel.  +48 668 017 366

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny ofert będzie cena = 100%

C= x 100 pkt

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 grudnia 2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem

www.fundacjapalacgorzanow.pl

 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adresy oferentów, na które wysyłane były zapytania ofertowe, bądź na adresy zwrotne, z których oferty napłynęły od oferentów

3. Na wniosek oferenta zostanie mu udostępniony protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami: zamawiającym i wyłonionym do zawarcia umowy Oferentem.

IX DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Żurakowska, manager projektu: tel 668 017 366, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

X INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA ZWIĄZANEGO Z KONFLIKTEM INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej

5. pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W oczekiwaniu na wpływy z przewidywanych dotacji, przygotowujemy się do największego do tej pory skoku w remontowej historii pałacu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to od 2019 będzie mieli już z górki.  Zakładamy  zakończenie rewitalizacji do 2027 r  !

Po  podpisaniu umów i wybraniu wykonawców  zjedzie do nas  40 osób do pracy. Szykujemy im miejsca warsztatowe , miejsca do spania i wypoczynku.

Przyjemną wiadomością było otrzymanie  30 tys eu dotacji z programu Euroglacensis na  badania pawilonu ogrodowego.

Próbujemy  też sił w następnym projekcie we współpracy z Urzędem Starosty w Jicinie .

Z naszej strony będzie to odnowa dziedzińca południowego  na cele  wystawowo - teatralne.

Na ten rok zaplanowaliśmy rozpoczęcie  wielopłaszczyznowych badań Pałacu, od archeologii, badań  konserwatorskich,  do badań z zakresu historii  i historii sztuki włącznie.

Mieliśmy kilka wizyt dawnych mieszkańców Gorzanowa. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe i wspaniały prezent. Rodzina , zmarłego kilkanaście lat temu wybitnego niemieckiego rzeźbiarza Egino Weinerta, sprezentowała nam  rzeźbę w brązie postaci św. Jerzego ze smokiem - Patrona naszego pałacu

Po raz drugi gościliśmy aktorów, tancerzy muzyków związanych z wrocławskim Studiem Matejki. Tym razem  było to duże międzynarodowe wydarzenie, dziejące się w wielu pomieszczeniach gorzanowskiego pałacu. Emocjonalne, ekspresyjne sceny  w pałacowych wnętrzach i parku zrobiły wrażenie. Pokazały możliwości pałacu i drogi  przyszłych działań artystycznych

Mamy coraz więcej wizyt turystów. Większa część trafia do nas przypadkowo.

Część  inspirowana internetem lub przewodnikami. Inni, takich jest najwięcej,  to osoby , które wizytują nas  po raz kolejny, chcąc sprawdzić  czy jeszcze zapał nam nie opadł i czy wszystko idzie w dobrym kierunku.  Jesteśmy wspierani  ciepłym słowem i drobnymi datkami .

Oprowadzanie po pałacu pełni ważną rolę. 

Przeglądamy się w oczach zwiedzających. Reakcje są dla nas często inspiracją i motywacją do działania,  szczególnie w chwilach zwątpienia.

.

Już maj

Za bardzo skupiliśmy się na facebooku zaniedbując wpisy na stronę. Przepraszamy za brak postów w ostatnich miesiącach ,wypada tylko zapewnić że nie próżnowaliśmy.

Z dnia na dzień , z miesiąca na miesiąc oczekiwaliśmy na wyniki konkursów. Po 13 miesiącach jest coś dużego - 6 ml 580 tys. Tyle zostało nam przyznane przez Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego, na odnowę naszego teatru.

Jest to kamień milowy w odbudowie Gorzanowa.

Wyhamowanie środków finansowych, miedzy innymi z Ministerstwa Kultury ,wprowadzało nas w stan spowolnienia. Pięć lat intensywnej pracy mogło zakończyć się jak wiele innych pałacowych remontów.

Mimo  naturalnego optymizmu , ogrom potrzeb  przyginał nas do ziemi.

Ta dotacja stawia przed nami wielkie wyzwanie. To już nie będzie łatanie murów, ale skończony w pełni,  pierwszy etap naszej pracy. I trudno będzie zwalić winę na biedę i brak kasy. To musi być wykonane na najwyższym poziomie .

Czy damy radę uzyskać właściwy efekt ? Jest nadzieja , jest obawa. 

Czas  postawić żagle. Mamy dobry wiatr.

Mija luty a my wciąż w niepewności.

Kilka dni  temu rozpoczęliśmy prace po przerwie zimowej.Na razie porządki, łatanie dachów i ogólne przygotowania do wiosny. Nasze plany na ten rok stoją pod znakiem zapytania.

Nie dostaliśmy po raz pierwszy DOTACJI Z MINISTERSTWA kULT I DZ.

Zaważyła ocena strategiczna. Czyli nie wiadomo co. Ponieważ nie zakładamy, że nas nie lubią. Musimy przyjąć że innych po prostu lubią bardziej, a ocena merytoryczna naszego projektu, nawet dość wysoka, nie ma tu żadnego znaczenia.

Jeżeli nie dostaniemy Srodków unijnych. Będziemy musieli się wzbic na wyżyny kreatywności i z kijem żebraczym chodzić po prośbie o każde 100 zł.

PRZYPOMINAMY więc wszystkim naszym sympatykom o 1% do przekazania przez Towarzystwo Przyjaciół Gorzanowa z dopiskiem . Pałac W pierwszym roku było ok 2,8 tys W zeszłym ok 3,3 tys

może w tym przekroczymy 4 . Byłoby super

Wolontariat, drobne datki , każdy worek cementu , stara deską  - będą witane z radością.

top