Mezi Slezskem a Čechami - renesanční památky na venkově / Między Śląskiem i Czechami - renesansowe zabytki wiejskie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU / NUMER REJESTRACYJNY PROJEKTU
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000950

TERMÍN REALIZACE / TERMIN WDROŻENIA
1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Projekt je zaměřen na vytváření koncepčních dokumentů, vedoucích k obnově a prezentaci raně novověkého kulturního dědictví ve venkovských lokalitách euroregionu. Projekt se detailně věnuje koncepci obnovy a využití roubeného domu z Čisté a zámecké grotty v Gorzanówě. Jeho cílem je vytvoření spojnic mezi dosud turisticky opomíjenými venkovskými lokalitami v česko-polském příhraničí.

Celem projektu jest stworzenie dokumentów koncepcyjnych, stanowiących podstawę renowacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego wczesnej epoki nowożytnej, znajdującego się w wiejskich miejscowościach Euroregionu. Projekt szczegółowo zajmuje się koncepcją remontu i wykorzystania domu zrębowego z Čistej oraz pawilonu-groty w parku pałacowym w Gorzanowie. Jego celem jest stworzenie zintegrowań między omijanymi przez turystów miejscowościami wiejskimi znajdującymi się na pograniczu czesko-polskim.

NÁZEV VÝZVY / TYTUŁ NABORU
Výzva v rámci fondu mikroprojektů Glacensis / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis / Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.