Realizujemy projekt transgraniczny – Szlak architektów Wallensteina

Projekt transgraniczny

 

Szlak architektów Wallensteina / Cesta Valdštejnských architektů

 

Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001829

Partner wiodący Miasto Jičin, Czechy

Partner projektu Fundacja Pałac Gorzanów

Termin realizacji czerwiec 2019 – wrzesień 2022

Program dotacyjny: Interreg V-A Czechy – Polska, PO2 – Rozwój potencjału zasobów naturalnych i kulturowych w zakresie wspierania zatrudnienia

Projekt pn. Szlak Architektów Wallensteina dotyczy zwiększania potencjału zabytków kultury na rzecz rozwoju turystyki i wspierania zatrudnienia w przygranicznych regionach Jicina i Gorzanowa. Celem projektu jest zachęcenie turystów do odwiedzenia wybranych miejsc mających wspólny element historyczny, architekturę Wallensteina, poprzez odnowę zabytków w Pałacu Gorzanów – odnowienie drugiego dziedzińca oraz Jicinie – letni pałac Lodżia Wallensteina. Realizacja projektu umożliwi udostępnienie ważnych obiektów kulturowych na Szlaku Wallensteina w Polsce: Pałac Gorzanów, Muzeum Ziemi Kłodzkiej i zabudowania dawnej Kolegiaty Jezuitów, w Czechach: Lodżia Wallensteina w Jičinie, Zamek Humprecht w Sobótce oraz Zamek w Nachodzie. Projekt ma na celu włączenie tych cennych zabytków kultury do wspólnego szlaku turystycznego oraz ich promocję po obu stronach granicy.

Główne działania projektu

Odnowienie części dziedzińca w Pałacu Gorzanów oraz Lodżi Wallensteina w Jičinie

Działania projektowe

W ramach projektu zostanie odrestaurowany drugi dziedziniec pałacowy, gdzie powstanie info centrum polsko-czeskie oraz wielofunkcyjna przestrzeń edukacyjna wraz z wyposażeniem i  multimedialną ekspozycją. Projekt zapewni powstanie nowego miejsca pracy w Pałacu Gorzanów.

Równolegle powstaje film promocyjny dotyczący wspólnych motywów architektury w polsko-czeskim pograniczu, oparty na pracach głównie włoskich architektów: Carla Lurago i Giovanniego Pieroni. Powstanie także książka – przewodnik polsko-czeski dotycząca Pałacu Gorzanów i wspomnianych zabytków oraz inne materiały promocyjne. Fundacja Pałac Gorzanów w ramach wspólnych działań z miastem Jičin, współpracuje też za czeskim architektem Petrem Uličnym, specjalistą w dziedzinie barokowej architektury, który czuwa nad merytoryczną stroną badań.

Realizacji projektu towarzyszą wydarzenia kulturalne realizowane wspólnie z partnerami z czeskiego Jičina. Są to tematyczne konferencje, warsztaty dla różnych grup wiekowych, uroczyste otwarcie odnowionych przestrzeni oraz podsumowująca konferencja zamykająca wspólny projekt

W ramach projektu odbyła się już konferencja inauguracyjna, zorganizowana w Ji

inie. W grudniu 2019 r zorganizowaliśmy Boże Narodzenie w Pałacu – warsztaty dla polskich i czeskich dzieci dotyczące elementów architektury z czasów Wallensteina wraz ze wspólnym kolędowaniem. Odwiedziła nas delegacja gości z Jicina i pełen autokar dzieci. Najbliższe wydarzenie to Piknik z architektami Wallensteina, które było zaplanowane na czerwiec. Jednak z powodu epidemii działanie zostało przesunięte na termin późniejszy.

Posted in Bez kategorii.